คลังความรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147   Welcom to  Border Patrol Police Company 147   www.bpp147.com

หน่วยงานใน สตช.

หน่วยงานใน สตช.

หน่วยงานใน ตชด.

ส่วนราชการในพื้นที่
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - อบต.ทองมงคล
  - อบต.ธงชัย

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com

ติดต่อสอบถาม
การเข้าค่ายค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมเยาวชนต่างๆ
ใช้สถานที่การอบรมอื่นๆ

ติดต่อ
ด.ต.สุรสิทธิ  เข็มทอง

โทร 081-9410057

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ / เนตรนารี
ยุวกาชาด
ร้อย ตชด.147   

     กิจกรรมต่างๆ  
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

                          

  

                                                                                 
      

   
 
ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 

     
 
     
 
     
 
     
 
     

                           


คลังความรู้
คู่มือกฎหมายสำหรับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง   »»  อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย   »»  อ่านต่อ
คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง    »»  อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้ง'คณะทำงาน ร้องเรียนร้องทุกข์  ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ร้อย ตชด.147    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก
ข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566     https://admission.rpca.ac.th/register/
   


-    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

กิจกรรมที่สำคัญ

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่สำคัญ
- 1 มิ.ย. 66 ออกปฏิบัติงานจิตทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ช้างแรก
- 4 พ.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาถ้ำม้าร้อง
- 10 มิ.ย. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
- 6 มิ.ย. 66  ร่วมพิธีวันจักรี
- 4 เม.ย. 66 จิตอาสาบรืจาคโลหิต
- 31 มี.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาสระน้ำ
- 30 มี.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
- 21 มี.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย
- 21 มี.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อ.บางสะพาน
- 20 มี.ค. 66 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนแดร์
- 17 มี.ค. 66 ผบ.ฉก.จงอางศึก ตรวจเยี่ยม ฐปก.บ้านคลองลอย
- 10 มี.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ
- 3 มี.ค. 66 ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาวัดเกาะยายฉิม
- 24 ก.พ. 66 ออกปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา พื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบฯ
- 24 ก.พ. 66 ออกปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา พื้นที่ อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ
- 21 ก.พ. 66 ออกปฏิบัติงานโครงการสร้งจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตรย์
- 21 ก.พ. 66 รับ-มอบนโยบาย ผบ.ร้อย ตชด.147 รับตำแหน่งใหม่

 

 

 


เรื่องน่ารู้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230   โทร 032697373

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไชต์    ด.ต.นิติ   อุ่นกาศ    โทร 0811928889        bpp1470@gmail.com