づ学で伊觅
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147   Welcom to  Border Patrol Police Company 147   www.bpp147.com

斯枨搂夜愎 实.

斯枨搂夜愎 实.

斯枨搂夜愎 ตชด.

ส่วนราชการในพื้น
  - เทศบาลตำบลร่อนทอง
  - อบต.ร่อนทอง
  - 秃.吠ЯГ
  - อบต.ธงชัย

จำนวน假猷㈤要
AmazingCounters.com

翟吹柰释憾伊
∫绵㈤窑枰陇枰屡佟嗍淄
喙得挂谜 仑恰要掖
假楹余剧眯饴
崤小渊∶昧嗦仪佃咬
悛槭兑狗砧∫猛好镣阻规

翟吹柰
..守檬苑冈  啖缌吠

夥 081-9410057

≡ā妹拎㈤窑枰戮选崦
刨∴首 / 喙得挂谜
仑恰要掖
瞄吐 氮.147   

     ≡ā妹恋枰ф  
椽枨锣伺淄假榛眯屎姥

屺椐嗟淄 ㈤土倥㈣仪室

 

                                 
                                                                                 
      

   
 
酪谩渊假楹学ぱ汉循氛枋婴循

嗔阻 茄狗砧 10 .. 66 (嗲乓 07.30 .) ...∧僧 慌痛饣描 猛 肌.氮.14
...鸵ち ∫煤妹ě 己.瞄吐 氮.147 久橥痢优学九 描橇酚贺 笛『业芒橐鞘颐
鸵艘冕碎 闼椤押久惺Е 愎猡莽∫煤妹惊彝鼗柿悍 99 觅 肚衣久芯锚崖璃づ
岽枋拎寸ň眯啜橐刨∴竿 啜橐块揖血谩缘月依 灌霉吩靡喾韭谴 ∶了徘要室迷痴试迷狙
了仪血妹要冈匆 嗑阻袜荤埂颐肚衣久芯锚崖璃づ闼榉莽艘篓摇久型摇颐幻歇敲
崤辛站乓挂裂箩㈢п莽獯锣苗乔压 崤嗅蚀Г且哩选姥〈造  茄础芈贺谜 .∝潞孛
ㄇ.幻楔呛  »» 丸夜嗑澡

嗔阻 茄狗砧 9 .. 66 (嗲乓 09.00 .) ...∧僧覡 慌痛饣描 猛 肌.氮.14 幻懈夜∶昧∫免っА颐¤褪瞄咬鸵ひ煤橐咕选嗝淄贯肚久橥沥承∶昧∫ 崤 挂陋枰р赂舀学饲汛幻楔呛 啻怨芬У源狄沥且沥缀斯橐愎∫谩柰拭橐窑颐
洪夜狙∴米凸岫 楣幻蟹枪伺学闼凌 獯铝 ...鸵ち ∫煤妹ě 己.瞄吐 氮.147 久橥痢优学九 闼椤颐甸凸醚 瞄吐 氮.147 .5 .描凸吠 .阂芯夜
ㄇ.幻楔呛  »» 丸夜嗑澡

嗔阻颓压氛 9 .. 66 (嗲乓 16.00 .) ...鸵ち ∫煤妹ě 己.瞄吐 氮.147
褂㈤颐要∫玫用迁愎恃А汛 是戳沟爨原ㄔ道仪挂 肚衣久芯锚崖璃づ岽 柿啻绋久朽ㄩ遗佟喔 啜橐块揖血谩缘月依 灌霉吩靡喾韭谴 ∶了徘要室迷痴试迷狙 了仪血妹要冈匆 闼榉莽艘篓摇久型摇颐幻歇敲崤辛站眯九夜伊崖幄绉崦р绰嗝缜茄 崤泄橥撩优帧愎久辛艘∶爻腋预爻氛璺莽琳佃途省乖∶卿仿 骸.瞄吐 / 瞄吐 氮.147  »» 丸夜嗑澡

磷柰 24 .. 65 (嗲乓 14.40 . ) 九...逞 试焱卮 己.氮. 久橥沥承
啻怨芬Я业们ㄠ抡杪 瞄吐 氮.147 獯铝 九...⊙ 驮狗靡靡 己.氮.酪 1
...蕾猎 狙垢臁砰 肌.氮.14 , ...鸵ち ∫煤妹ě 己.瞄吐 氮.147
久橥痢优学九 瞄吐 氮.147 闼椤颐甸凸醚
    »» 丸夜嗑澡

嗔阻 5 .. 65 (嗲乓 07.30 . ) 瞄吐 氮.147 ㄑ础优学九 啖橐描橇驹刚河嗑绛
∝扰 酚贺选阂得肚衣久忻要∝扰 驹刚且Ь千烈乓 崤卸且潞学ち 喙阻艇愎
茄工砰衣茄咕眯好撩要柿谰 久泻曳柿啻绋久泻昧∫冈嗪让 了依倭跃磐簇怕啻
了颐要 好凉叶壕缘 茄躬业葬判茄咕柰崴瑙翟 5 秆骨窑 送幻歇亓氛梃氰摇颐
陀嗬秃咬市疽 崤 送幻歇亓氛枨枰∫猛余劳阂芯夜归吐 ㄇ.幻楔呛
»» 丸夜嗑澡

嗔阻 23 .. 65 (嗲乓 07.30 . ) ...鸵ち ∫煤妹ě 己.瞄吐 氮.147
久橥痢优学九 们 5 挂 描橇驹刚且Ь千烈乓肚衣靡选∫眯久泻昧觅
久泻曳柿啻绋久楔嘏ㄍ拎∨橐啜橐吐勹搜 醚遗氛 5 喙阻艇愎茄够月了颐要
獯铝 挂锣旁嚷 崧榱久橐 挂峦余劳阂芯夜 嗷绻幻懈夜驹刚 褂疏枪靡颐
佃咬 乓咕眯好撩要夜厥仪谜蚂 醚遗氛 5 氛枨枰∫猛余劳阂芯夜
ㄇ.幻楔呛   »» 丸夜嗑澡

     

嗔阻 茄狗砧 13 .. 65 ...鸵ち  ∫煤妹ě  己.瞄吐 氮.147 镣核烈裸碎
∮叛Ь陪故学⊙ 啖橐描橇≡ā妹凉橥撩优帧 茄工砰衣茄故敲盲 久泻曳柿啻绋
久泻昧∫冈嗪让 了依倭跃磐簇怕啻艘靡 好凉叶壕缘 崤忻枨痢渊∶昧
ㄔ低沂揖眯靡夜 愎咀楣氛杳押荚椽秃 浯獒¤ .阂芯夜 崤 .阂芯夜归吐
ㄇ.幻楔呛    »» 丸夜嗑澡

嗔阻 茄狗砧 14 .. 65 九...幻楔呛 千れ守 假楠枨 己.得.(换 3) 久橥沥承
啻怨芬Я业们ㄠ抡杪 盎.艇 (燎.氮.1474) 狄凉饴阂垄艇 九...守茄补
屺椐守 己.得. 瑙琳で伊髓千懵∫没貉翟斯橐氛琚艇㈤颐要∫玫用迁愎咀楣氛
髓咬洹 嗑阻偷们ㄠ抡杪玲判镣菏澡Б艇 嗑阻秃用丕⑶循崤秀碎∮叛сㄣ埂颐化院训
斯橐氛 久橥痢压拐殇撮镣汗饴阂隆颐化院训鸳夜 崤孝橥髓千懵⑼Ъ匍貉Г押貉
眯囱菏侑闼椤押 ⒌.氛桡碎∫玫橥姑押 獯铝 ...久肆秦苍 秦苍窃茄勃崖 猛 己.
氮.酪 1 , ...嗒仪旁 ρГ忻训轨 猛 肌.氮.14 , ...茄怨访
狙波压访ㄘ 猛 妹.己.瞄吐 氮.147 久橥 ⒌.燎.氮.1474 闼椤颐甸凸醚
  盎.艇 (燎.氮.1474) .啖伊压 .11 .锣∩ .阂芯夜
ㄇ.幻楔呛   »» 丸夜嗑澡

嗔阻 茄狗砧 29 猎.. 65 九...⊙ 驮狗靡靡 己.氮.酪 1 久橥沥承
浯猷丛狗咬烈得迁嗦砧铝 瞄吐 氮.147 崤兴硅锹愎恃А汛 翟吹伊识夜∫贸炀组狗砧
峁仟衣岽 .阂芯夜 .阂芯夜归吐 浯榱秃光潞衣∫没貉翟б 崤辛秃⑼
得迁嗦砧铝 嗑阻袜荤耿茄判∮叛сㄣ碎⊙骸优学九愎∫没貉翟б 獯铝 ...嗒仪旁
ρГ忻训轨 猛 肌.氮.14 , ...茄怨访 狙波压访ㄘ 猛 妹.己.瞄吐 氮.147
久橥痢优学九 瞄吐 氮.147 闼椤颐甸凸醚 »» 丸夜嗑澡

     

づ学で伊觅
べ枇淄‘肆衣视嗣押涤们ㄣ埂颐化院训岳颐≡ā颐嗯淄〉验   »»  丸夜佃
べ枇淄∫没橥А压∫谩柰∫妹橐   »»  丸夜佃
べ枇淄婚艇⊙沟龚摇眯嗪源崾千啶米柰    »»  丸夜佃
荣孤膦橥临旱源佃兔要∫     »»  丸夜佃
久.婚艇⊙贯判幻液幻伊∫盲橐凉厣蚂 ..2551     »»  丸夜佃
叛∩承⑼А颐ら伊关陕    »»  丸夜佃
镣核烈录匍醚杭源旱伊光潞衣 己.氮. 徽 ..2561   »»  丸夜佃
光潞衣 己.氮.2561  »»  丸夜佃
べ枇淄化院训鸳夜撮夜访丫乱∶崤惺澡п谴砰土    »»  丸夜佃
∫盲呛へ燎咽簇  (ぇ饭兑敲)   »»  丸夜佃
∫猫汛橥ㄑ川橐Т榍虑愿盏∨窑    »»  丸夜佃
∫猫汛橥ㄑ川橐Т榍虑愿站脏壬   »»  丸夜佃
∫猫汛橥ㄑ川橐Т榍虑愿站脏壬   »»  丸夜佃
∫猫汛橥ㄑ川橐Т榍虑愿帐秃靡ひ    »»  丸夜佃
∫猫汛橥ㄑ川橐Т榍虑愿帐秃靡ひ    »»  丸夜佃
眯嗪章菏庸选醚戆凉得 氰掖榍戮咽簇撮锹窃刚驮嗯纭访乖∈ ..2539   »»  丸夜佃
べ枇淄从喙怨б龚汛橥 ㄑ川橐 狄撩朽赫潞视寡」衣∶寻凉得 ..2535    »»  丸夜佃
び恃瑙岬瑙笛椐'こ蟹缨夜 瞄艇嗝章姑橥Х亍㈧  瞄吐 氮.147    »»  丸夜佃
び恃瑙镣核烈滤归曳砧 醚亨米柰橥о谜鹿瞄艇坟 瞄吐 氮.147    »»  丸夜佃
べ枇淄嗍迷潦瞄咬∫没貉翟狄粱眯燎浓迷赂妹玲判寐液妹尝艇涤们   »»  丸夜佃


屺椐㈣仪幻歇沂蚜狙垢

-    幻歇沂蚜狙垢煦碎幻歇要龚缘鸵室愎岬枧芯组狗砧 烈戎∩掖侑夜氛 荣孤旖帧饷о谜鹿ㄔ低沂 904 (阂о⒐)

 

≡ā妹练砧视ぱ

嗝阻艇硅颐匍⊥橥碌用迁得朽枪箩垂氛 147
.5  .描凸吠  .阂芯夜  .幻楔呛  77230   夥 032697373

翟吹柰假榇籴培晴轰    ..乖翟   拓韫∫    夥 0811928889        bpp1470@gmail.com