รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงโดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด เป็นเครื่องมือ ในการดำเนินงาน ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ
ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่
จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติด
และขยายผล ไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการป้องกัน เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด
โดยใช้วิธีการทางสาธารณสุข แทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา
ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5  ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ  77230  โทร 032697373