กลับหน้าหลัก

» ภาษาอาเซียน
» วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน
» บทบาทของ ตชด.ต่อการร่วมตัวเป็น
    ประชาคมอาเซียน ในปี 2555
» ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
» ขับเตลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
» สถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียน
» บทบาทของ ตชด.ในทศวรรษหน้า
» แนวทางการปฏิบัติตาสยุทธ์ศาสตร์
    ความมั่นคงแนวชายแดน
»  ยุทธศาสตร์ ตชด.กับอาเซียน
» แนวพื้นที่เศรษฐกิจอาเซียน

 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซีียน
ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า ร้อย ตชด.147
        เมื่อ วันที่ 22 พ.ย.55 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปฐม  อุ่นอบ รอง ผกก. ตชด.14 เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเพิ่มความรูู้้เกี่ยวการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558  โดยมีข้าราชการตำรวจเข้ารับ การอบรมฯ จำนวน 25 นาย โดยมีกำหนดการอบรม แต่ วันที่ 22 - 23 พ.ย.55 ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชาย
แดนที่ 147

   
 
 
 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147
ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์   77230    โทร 032-697373  

bpp1470@Gmail.com